Verwerkersovereenkomsten 3.0

Wij hechten veel waarden aan jouw en onze privacy

Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’ van kracht gegaan. Om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving, heeft Skool de verwerkersovereenkomsten voor haar diensten gewijzigd. Schoolbesturen die deze diensten afnemen, dienen deze vernieuwde contracten digitaal te ondertekenen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.

Waarom nieuwe contracten ondertekenen

Binnen de onze diensten worden ook persoonsgegevens verwerkt. De contracten voor deze diensten zijn aangepast zodat ze voldoen aan de nieuwe privacywet en het privacyconvenant 3.0.

Wat verandert er

Ook scholen verzamelen persoonsgegevens. Binnen de AVG wordt je school dan gezien als de 'verwerkingsverantwoordelijke'. Dit betekent dat de school bepaalt waarom deze persoonsgegevens worden verzameld en hoe dat gebeurt. Schakelt de school een partij in die namens de school iets met persoonsgegevens doet, dan moeten daarover afspraken gemaakt worden in een verwerkersovereenkomst.

Wanneer je school gebruikmaakt van de diensten van Skool, dan moet het schoolbestuur met Skool zo'n verwerkersovereenkomst sluiten. Daarnaast is het aan het schoolbestuur om te zorgen voor zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van leerlingen en heldere communicatie hierover met de ouders.

Wat moet het schoolbestuur doen?

Om het hele proces voor scholen zo gemakkelijk mogelijk te maken heeft Skool een website ingericht waarin de ondertekening zover mogelijk is geautomatiseerd. Om te beginnen kunt u bij onze binnendienst inloggegevens aanvragen. Met die gegevens kunt u naar onze website gaan waar u een nieuwe Verwerkersovereenkomst zelf direct online regelen. U kunt de aanvraag hierindienen. Na aanvraag ontvangt u een bericht wanneer de documenten klaar staan.

Het is belangrijk dat de nieuwe contracten worden ondertekend door de tekenbevoegde bestuurder voor alle scholen van het bestuur. Tijdens het proces wordt dit geverifieerd.

Resultaat: contracten voldoen aan de AVG

De nieuwe ondertekende contracten zorgen ervoor dat je school zorgvuldig omgaat met leerlinggegevens en voldoet aan de AVG.

In de Verwerkersovereenkomst van Skool wordt tussen onderwijsinstellingen en ons vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen voor het onderwijs. Skool hanteert daarbij de ‘Model Verwerkersovereenkomst’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen 3.0’. De Verwerkersovereenkomst vormt onderdeel van onze voorwaarden die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn. In onze productspecifieke Privacy Bijsluiters leest u voor welke doeleinden welke persoonsgegevens in opdracht van de school worden verwerkt.

Privacyconvenant 3.0

Goede afspraken met aanbieders van digitale producten en diensten zoals Skool, zijn belangrijk. Scholen worden ondersteund in hun rol als 'verwerkingsverantwoordelijke' door zo'n 220 leveranciers van digitaal lesmateriaal en andere digitale producten.

Deze leveranciers hebben zich gecommitteerd aan de afspraken van het privacyconvenant voor het onderwijs. Deze afspraken zijn overeengekomen met de sectorraden voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het privacyconvenant 3.0 voldoet volledig aan de vereisten van de AVG.

Verwerkersovereenkomsten 3.0

Bij het privacyconvenant 3.0 hoort een modelverwerkersovereenkomst 3.0. die voldoet aan de vereisten van de AVG. Alle leveranciers die zich houden aan de afspraken van het privacyconvenant hanteren verwerkersovereenkomsten gebaseerd op deze modelverwerkersovereenkomst 3.0. De leveranciers die het privacyconvenant onderschrijven spannen zich in, opdat scholen in principe vanaf 1 mei de nieuwe, aangepaste verwerkersovereenkomsten kunnen aanvragen.

Privacyconvenant en ECK iD

In het privacyconvenant wordt melding gemaakt van het ECK iD. Dit stelt scholen en leveranciers in staat verdergaande dataminimalisering toe te passen in de gegevensuitwisseling.

Nieuw: ECK iD

Met ingang van schooljaar 2018 – 2019 krijgen alle leerlingen van uw school een nieuw, uniek iD voor veilig inloggen en dagelijks gebruik van digitaal leermateriaal, het zogenoemde ECK iD. ECK staat voor Educatieve ContentKeten.

Wat is het ECK iD?

Het ECK iD is een versleuteld pseudoniem van het persoonsgebonden nummer met een eigen wettelijke basis. Het ECK iD verbindt gebruikers en licenties van digitaal leermateriaal betrouwbaar en bestendig met elkaar op basis van zo min mogelijk persoonsgegevens. ECK iD’s worden aangemaakt door de Nummervoorziening. Dit is een publieke voorziening in beheer bij Kennisnet. Als schoolbestuur activeert u deze voorziening vanuit uw leerlingadministratiesysteem, nadat u de dienst- en verwerkersovereenkomst met de Nummervoorziening in orde hebt gemaakt.

Waarom ECK iD?

Na invoering van het Privacyconvenant is het ECK iD de volgende stap naar veilige en betrouwbare inzet van digitaal leermateriaal in het onderwijs. Gebruikt u het ECK iD voor gegevensuitwisseling met leveranciers van leermiddelen, dan is de privacy en beveiliging van persoonsgegevens aantoonbaar gewaarborgd. Vrijwel alle schoolleveranciers hebben zich namelijk gecommitteerd aan de ‘end-to-end’ afspraken over privacy en beveiliging. Om een leerling te identificeren zijn niet langer allerlei herleidbare persoonsgegevens van leerlingen nodig, zoals een voor- en achternaam en geboortedatum. Het uniek ECK iD identificeert voortgaan een leerling.

Wie staan er achter het ECK iD?

De PO-Raad, samen met aanbieders van leermateriaal, distributeurs, LAS’en, ICT-dienstverleners, Kennisnet en Basispoort hebben ervoor gezorgd dat het ECK iD er kwam. Onder de vlag van Edu-K werken deze partijen samen aan initiatieven die het onderwijs helpen ICT veilig en betrouwbaar te blijven gebruiken. Op www.ECK-iD.nl wordt de werking ervan uitgelegd in een korte animatie.

Voordelen op het gebied van privacy

De privacy- en beveiligingsvereisten van het ECK iD sluiten volledig aan bij de afspraken in het privacyconvenant. Gebruik van het ECK iD heeft voor u als schoolbestuur het voordeel dat u aantoonbaar aan uw privacy verplichtingen voldoet en tevens bent voorbereid op verdere dataminimalisering.

Vragen of opmerkingen?

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen. Hiervoor of voor andere vragen, klachten of reacties kunt u contact met ons opnemen.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

​Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring, Privacy Bijsluiters of de verwerkersovereenkomst in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 mei 2018